หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การเลือกกลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ ปี 2019

การเลือกกลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ ปี 2019

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการการเลือกกลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ ปี 2019 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้อง TR115 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ขั้นตอนการเลือกกลุ่มวิชาเอก และสามารถเลือกกลุ่มวิชาเอกได้เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งยังได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนของตนเอง