หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการพัฒนาต้นแบบสินค้าที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการพัฒนาต้นแบบสินค้าที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการพัฒนาต้นแบบสินค้าที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง TR115 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศึกษากระบวนการและทักษะการผลิตสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2)เพื่อค้นหาแนวการพัฒนาต้นแบบสินค้าเพื่อเป็นความรู้ในการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเทศบาล ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน 3)เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน