หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2562

การรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2562

สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวิชาสหกิจศึกษา MG496 พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้อง TR 301 อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ