หน้าหลัก     

การรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา 2562

admin ( 2019-10-08 14:36:23)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

admin ( 2019-10-08 14:26:03)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม : โครงการพัฒนาต้นแบบสินค้าที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

admin ( 2019-09-17 15:55:49)

การเลือกกลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ ปี 2019

admin ( 2019-09-17 15:46:21)

การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าเรียน : สาขาวิชาการจัดการ

admin ( 2019-09-17 15:42:11)

ต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

admin ( 2019-07-10 09:08:20)

การนิเทศงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 1

admin ( 2019-07-10 09:02:31)

มุฑิตาจิต เกษียณอายุงาน คณะบริหารธุรกิจ 2562

admin ( 2019-07-10 08:49:21)

ไหว้ครู ปี2562

admin ( 2019-07-09 14:20:18)

กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2562

admin ( 2019-07-09 14:14:47)

โครงการ MG รวมใจ CSR จิตอาสาเพื่อสังคม

admin ( 2019-03-07 17:08:54)

โครงการผู้ประกอบการสร้างสรรค์ : แนวคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ 4.0 กุญแจสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ”

admin ( 2019-02-27 15:28:31)

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อฝึกสหกิจศึกษา

admin ( 2019-02-21 17:15:52)

โครงการดูงานด้านบริหารธุรกิจ

admin ( 2019-02-21 17:06:16)

โครงการ MG Run and Share สาขาวิชา การจัดการ

admin ( 2019-02-21 16:57:37)