หน้าหลัก      ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ในปี พ.ศ 2528 เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้จัดการศึกษาและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสนองความต้องการในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ สาขาวิชาการจัดการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปีพ.ศ. 2560 สาขาวิชาการจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วย 3 วิชาเอก ได้แก่
1) วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
2) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3) วิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำ จำนวน 20 คน นักศึกษาจำนวน 284 คน