หน้าหลัก      ติดต่อกับเรา
สาขาวิชาการการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ
อ. เมือง  จ. เชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ (053) 851478-86 ต่อ 415
Fax. 053 851 478 ต่อ 407

mgpayap.payap.ac.th