หน้าหลัก      โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ
ปรัชญา ความสำคัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มุ่งให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในหลักการจัดการองค์การและการเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานโดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการจัดการองค์การ สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจในฐานะการเป็นนักบริหาร/ ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับสังคมท้องถิ่น โดยบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการจะต้องยึดมั่นจริยธรรมในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง อาชีพ และสังคมในทุกระดับ สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25490531105831
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Management)
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต
1.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 9 หน่วยกิต
1.3  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 36 หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานการจัดการ จำนวน 18 หน่วยกิต
2.3  กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 30 หน่วยกิต
2.3.1 กลุ่มวิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
2.3.2 กลุ่มวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3.3 กลุ่มวิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2.4  กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต