ประวัติความเป็นมา

การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการจัดการ
เป็นหนึ่งในเก้าสาขาวิชาที่อยู่ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
โดยได้รับการอนุมัติเปิดหลักสูตรปริญญาตรีดังต่อไปนี้


2528 ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการ

2533 ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการ

2534 ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ภาคค่ำ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ภาคค่ำ

2539 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในขณะนั้น

2546 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและแนวทางในการพัฒนาประเทศ

2550 ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและแนวทางในการพัฒนาประเทศ

Mission
สาขาวิชาการจัดการ จะแสวงหาความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการผลิตบัญฑิตที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบ เป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง และมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการแก่สังคม

 
free pokerfree poker