วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการที่มีความรู้ในด้านวิชาการ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการจัดการให้มีความรู้พื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
4. เพื่อเสริมสร้างให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยการค้นคว้า สะสมและเสริมองค์ความรู้ใหม่นำผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาการและการให้บริการวิชาการสู่สังคมบริการแก่สังคม

 
free pokerfree poker