คณาจารย์ผู้สอน

E-mail

ผศ.นงคราญ ไชยเมือง

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

รศ.พรรณนุช  ชัยปินชนะ

อาจารย์ประจำ
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

รศ.เอนก ชิตเกษร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.พิชาภพ  พันธุ์แพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)
Ph.D. Organization Development

ดร. เทียน  เลรามัญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
D.B.A. Management

ผศ.อัญชลี รักอริยะธรรม
อาจารย์ประจำ
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อ.ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
อาจารย์ประจำ
วท.บ. (บริหารธุรกิจ)
M.S. (Management and Human Relations)
อ.จิระ คำบุญเรือง
อาจารย์ประจำ
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อ.ดำรัสศิริ ศิลปวัฒนานันท์
อาจารย์ประจำ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ดร.สุวรรณา พลอยศรี

อาจารย์ประจำ
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
D.B.A. (Business Administration)

อ.พลยุทธ ตันฑจำรูญ
อาจารย์ประจำ
บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

 
free pokerfree poker