โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

---------------------------------------------------------------------------------

1.  ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN MANAGEMENT

2.  ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (MANAGEMENT)

ชื่อย่อ    บธ.บ. (การจัดการ)

B.B.A. (MANAGEMENT)

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ

4.  วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ   ดังนี้

1.มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการ และ สามารถแก้ไขปัญหา ทางการจัดการ โดยมีความเข้าใจสภาพของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมทางธุรกิจ

2.มีประสบการณ์และทักษะ เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางที่จะสามารถริเริ่ม การประกอบธุรกิจของตนเองได้ หรือทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3.มีพื้นฐานด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4 ม.ศ.5 หรือ ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

6.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. คัดเลือกโดยผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. คัดเลือกโดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยพายัพโดยตรง

7.  ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาแบบทวิภาค กล่าวคือ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

ภาคการศึกษา

ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ)

เวลา (สัปดาห์)

ภาคการศึกษาที่ 1

มิถุนายน – กันยายน

15

ภาคการศึกษาที่ 2

พฤศจิกายน – มีนาคม

15

ภาคเรียนฤดูร้อน

มีนาคม – พฤษภาคม

(หยุดสงกรานต์ 1 สัปดาห์)

5

8.  ระยะเวลาการศึกษา

มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติและใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

9.  โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาที่ศึกษาสำเร็จและได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จะต้องศึกษารายวิชาต่างๆรวมแล้วไม่น้อยกว่า   135   หน่วยกิต  โดยจะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

ตามเงื่อนไข ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              จำนวน       30   หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                                   จำนวน         9   หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา                                                                              จำนวน       15   หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                จำนวน         6  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                        ไม่น้อยกว่า 99   หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ                                                         จำนวน       45  หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                          จำนวน       39   หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  และ/หรือวิชาโท                              ไม่น้อยกว่า 15   หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

 
free pokerfree poker