วิชาศึกษาทั่วไป

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวน 30  หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์    จำนวน  9  หน่วยกิต

ศท. 101  วิถีทางสร้างปัญญา                                                                  3 (2-2-5) หน่วยกิต

(GE 101  THE PATH TO WISDOM)

ศท. 102  สัจจะและบริการ                                                                      2 (2-0-4) หน่วยกิต

(GE 102  TRUTH AND SERVICE)

ศท. 103  สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต                                               2 (2-0-4) หน่วยกิต

(GE 103  WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE)

ศท. 104  สันติภาพและความสมานฉันท์                                                   2 (2-0-4) หน่วยกิต

(GE 104  PEACE AND RECONCILIATION)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา          จำนวน  15  หน่วยกิต

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย                                                              3 (3-0-6) หน่วยกิต

(GE 107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE)

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1                                                                        3 (3-1-7) หน่วยกิต

(GE108 ENGLISH I)

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2                                                                        3 (3-1-7) หน่วยกิต

(GE 109 ENGLISH  II)

(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา ศท.108)

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3                                                                        3 (3-1-7) หน่วยกิต

(GE 208 ENGLISH  III)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.109)

ศท. 209  ภาษาอังกฤษ 4                                                                        3 (3-1-7) หน่วยกิต

(GE 209 ENGLISH  IV)

(วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา ศท.208)

1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   จำนวน  6  หน่วยกิต

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม         3 (3-0-6) หน่วยกิต

(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT)

ศท. 106  คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน                              3 (3-0-6)  หน่วยกิต

(GE 106  MATHEMATICS AND LOGIC IN DAILY LIVING)

2. หมวดวิชาเฉพาะ(ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้

2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จำนวน  45 หน่วยกิต

กม. 102  กฎหมายธุรกิจ                                                                                                  3(3-0-6) หน่วยกิต

(LA 102  BUSINESS LAW)

บช. 101  หลักการบัญชี                                                                                                   3(3-0-6) หน่วยกิต

(AC 101  PRINCIPLES OF ACCOUNTING)

บช. 102  การบัญชีการเงิน                                                                                   3(3-0-6) หน่วยกิต

(AC 102  FINANCIAL ACCOUNTING)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 101)

กจ. 109  หลักการจัดการ                                                                                     3(3-0-6) หน่วยกิต

(MG 109  PRINCIPLES OF MANAGEMENT)

กต. 109  หลักการตลาด                                                                                      3(3-0-6) หน่วยกิต

(MK 109 PRINCIPLES OF MARKETING)

สถ. 201  สถิติพื้นฐาน                                                                                         3(3-0-6 ) หน่วยกิต

(ST 201  FUNDAMENTALS OF STATISTICS)

ศศ. 201  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                                 3(3-0-6) หน่วยกิต

(EC 201  PRINCIPLES OF MICROECONOMICS)

ศศ. 202  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                     3(3-0-6) หน่วยกิต

(EC 202  PRINCIPLES OF MACROECONOMICS)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ. 201)

กง. 209  การเงินธุรกิจ                                                                                         3(3-0-6) หน่วยกิต

(FN 209  BUSINESS FINANCE)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 102)

บธ. 201  การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน                                                    3(3-0-6) หน่วยกิต

(BA 201 PRODUCTION AND OPERATION MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

บธ. 208  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ทางธุรกิจ                                                    3(2-2-5) หน่วยกิต

(BA 208  COMPUTER AND BUSINESS APPLICATIONS)

บธ. 301  วิจัยธุรกิจ                                                                                             3(2-2-5) หน่วยกิต

(BA 301  BUSINESS RESEARCH)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สถ. 201)

บธ. 309  จริยธรรมธุรกิจ                                                                                      3(3-0-6) หน่วยกิต

(BA 309  BUSINESS ETHICS)

บช. 329  การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                                         3(3-0-6) หน่วยกิต

(AC 329  MANAGERIAL ACCOUNTING )

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 และ บช. 102)

กจ. 409  การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                                            3(3-0-6) หน่วยกิต

(MG 409  STRATEGIC MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต.109 บธ.201 และ กง.209)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้จำนวน 39 หน่วยกิต

กจ.  102    คณิตศาสตร์ธุรกิจ                                                                              3 (2-2-5)  หน่วยกิต

(MG  102    BUSINESS  MATHEMATICS)

กจ.  311  ภาวะผู้นำ                                                                                           3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  311  LEADERSHIP)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ.  312  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  312  INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ. 315  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                            3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 315 QUANTITATIVE ANALYSIS)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.102 หรือ คณ. 115 และ สถ. 201 หรือ สถ. 202)

กจ.  316  การวางแผนและการควบคุม                                                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 316  PLANNING AND CONTROL)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ. 319    การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ                                                             3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  319    PROBLEM-SOLVING AND DECISION–MAKING)

(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา กจ. 109 และ สถ. 201)

กจ.  411    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                           3 (2-2-5) หน่วยกิต

(MG  411   MANAGEMENT INFOMARMATION SYSTEMS)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 และ บธ. 208)

กจ.  413   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ                              3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 413    SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 และ กง. 209)

กจ.  414    การจัดการโครงการ                                                                            3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  414   PROJECT MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 316 และ กง. 209)

กจ.  431    การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                                              3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  431  CHANGE  MANAGEMENT  AND INNOVATION)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ.  492    สัมมนาทางการจัดการ                                                                                    3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 492    SEMINAR IN MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา  กจ. 409)

บม.313 พฤติกรรมองค์การ                                                                                  3 (3–0-6 ) หน่วยกิต

(HM 313 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR )

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109 )

บม.315  การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต

(HM 315  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109 )

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต

กจ.  100   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ                                                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  100  INTRODUCTION TO BUSINESS)

กจ. 209  การภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม                                                       3(3-0-6) หน่วยกิต

(MG 209  TAXATION FOR SMALL  BUSINESS )

กจ. 302 การสื่อสารทางธุรกิจ                                                                               3(3-0-6) หน่วยกิต

(MG 302 BUSINESS COMMUNICATION)

กจ.  322  การจัดการการส่งออกและการนำเข้า                                                       3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 322   EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 312)

กจ.  327    การจัดการแบบตะวันออก                                                                    3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  327   ORIENTAL MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ.  329    ธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                                           3 (3-0-6)  หน่วยกิต

(MG  329   BUSINESS AND TRADITIONAL THAI WISDOM)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ.  332  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ                                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 332  INTERNATIONAL BUSINESS LAW)

( วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109 และ กม.102  )

กจ.  334  การจัดการข้ามวัฒนธรรม                                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 334  CROSS-CULTURAL MANAGEMENT)

( วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109 )

กจ.   335   การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ                                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG  335   INTERNATIONAL  BUSINESS  FINANCE)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 312 และ กง.209)

กจ.  424    ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  424    BUSINESS ENGLISH)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อ. 201)

กจ.  428    วิทยาการจัดการประยุกต์                                                                    3 (2-2-5) หน่วยกิต

(MG  428   MANAGEMENT SCIENCE APPLICATION)

กจ.  432   กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง                                                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 432   NEGOTIATION STRATEGY)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109)

กจ.  434    โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 434    LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109)

 

กจ.  436 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 436  PRODUCT DEVELOPMENT FOR ENTREPRENEURS)

(วิชาบังคับก่อน  : สอบได้วิชา กจ. 109 และ กต. 109)

กจ.  439 การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับผู้ประกอบการ                                                    3 (2-2-5) หน่วยกิต

(MG 439  NEW VENTURE FOR ENTREPRENEURS)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 กต. 109 และ กง. 209)

กจ.  491   การศึกษาเอกเทศทางการจัดการ                                                          3 (1-6-5) หน่วยกิต

(MG  491   INDEPENDENT STUDY IN  MANAGEMENT)

กจ.  493   หัวข้อคัดสรรทางการจัดการ                                                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG  493  SELECTED TOPICS IN MANAGEMENT)

กจ .494  กรณีศึกษาและการฝึกประสบการณ์ทางการประกอบการ                               3 (2-2-5) หน่วยกิต

(MG 494 CASE STUDIES AND ENTREPRENEURIAL PRACTICE )

(วิชาบังคับก่อน  :สอบได้วิชา  กจ. 109)
กจ.  495   การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                              3 (0-18-9) หน่วยกิต

(MG  495  PRACTICUM)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

สก.  496 สหกิจศึกษา                                                                                        9 (0-40-20) หน่วยกิต

(CE  496   CO-OPERATIVE EDUCATION)

กต.  211  พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MK  211  CONSUMER BEHAVIOR)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109)

กต.  314   การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ                                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MK  314  INTERGRATED MARKETING COMMUNICATION)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109)

กต.  324   การตลาดหัตถกรรม                                                                            3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MK  324   HANDICRAFT MARKETING)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109)

กต. 416  การตลาดระหว่างประเทศ                                                                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MK 416  INTERNATIONAL MARKETING)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109)

บม.415 การบริหารค่าตอบแทน                                                                            3 (3-0-6 ) หน่วยกิต

(HM 415 COMPENSATION MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บม.315)

บม. 416 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                     3 (2-2-5 ) หน่วยกิต

(HM416  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

( วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บม.315 )

บม.422  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ                                            3 (3-0-6 ) หน่วยกิต

(HM 422 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บม.315)

บม. 425  การจัดการความรู้                                                                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต

(HM 425 KNOWLEDGE MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน:สอบได้วิชา กจ.109)

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสามารถเรียนโดยมุ่งเน้นเฉพาะในกลุ่มวิชาเอกเลือก 2 กลุ่ม คือ

1.มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2.มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการเป็นผู้ประกอบการ

1.สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกเรียนโดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนในรายวิชาอื่นจากกลุ่มวิชาเอกเลือกอีก 3 หน่วยกิต

กจ.   322  การจัดการการส่งออกและการนำเข้า                                                      3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 322   EXPORT AND IMPORT MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 312)

กจ.  332  กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                           3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 332  INTERNATIONAL BUSINESS LAW)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109 และ กม.102)

กจ.  334 การจัดการข้ามวัฒนธรรม                                                                       3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 334  CROSS-CULTURAL MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ.109)

กจ. 335   การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 335  INTERNATIONAL BUSINESS  FINANCE)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 312 และ กง.209)

กต. 416 การตลาดระหว่างประเทศ                                                                                   3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MK 416 INTERNATIONAL MARKETING)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109)

บม.422  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติ                                            3 (3-0-6 ) หน่วยกิต

(HM 422 INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บม.315)

2.สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเลือกเรียนโดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มวิชาเอกเลือกการเป็นผู้ประกอบการ ต้องเลือกเรียนในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนในรายวิชาอื่นจากกลุ่มวิชาเอกเลือกอีก  3 หน่วยกิต

กจ. 209  การภาษีอากรสำหรับธุรกิจขนาดย่อม                                                       3(3-0-6) หน่วยกิต

(MG 209  TAXATION FOR SMALL BUSINESS )

กจ.  432  กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง                                                                    3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 432  NEGOTIATION STRATEGY)

( วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กจ.  436  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ                                              3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MG 436  PRODUCT DEVELOPMENT FOR ENTREPRENEURS)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 และกต.109)

กจ.  439  การสร้างธุรกิจใหม่สำหรับผู้ประกอบการ                                                   3 (2-2-5) หน่วยกิต

(MG 439  NEW VENTURE FOR ENTREPRENEURS)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109 กต.109และ กง. 209)

กจ.494  กรณีศึกษาและการฝึกประสบการณ์ทางการประกอบการ                      3(2-2-5) หน่วยกิต

(MG 494  CASE STUDIES AND ENTREPRENEURIAL PRACTICE )

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กจ. 109)

กต.  211  พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                               3 (3-0-6) หน่วยกิต

(MK  211  CONSUMER BEHAVIOR)

(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา กต. 109)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาใด ๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในความสนใจ

Last Updated ( Thursday, 02 May 2013 06:55 )
 
free pokerfree poker