เส้นทางการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
คือการเรียนรู้เรื่องการจัดการ และการเป็นผู้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติ ด้วยการทำธุรกิจ Online Offline จากบริษัทจำลอง ME Enterprise และการฝึกสหกิจศึกษากับองค์การต่างๆ ทั่วประเทศ


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Management and Entrepreneurship)
องค์การที่รับรองหลักสูตร
สป.อว. รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565
วันที่จัดทำเล่มหลักสูตร
4 ตุลาคม 2564 (คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

• เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
• ใช้เครื่องมือทางการจัดการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การสื่อสาร และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาความเป็นผู้นำและการทีมงานเป็นทีม การปรับตัวท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
• ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสัจจะและบริการ 

โอกาส และอาชีพ เรียนจบแล้ว.. ทำงานเกี่ยวกับอะไร?

ลักษณะงาน/โอกาสในการทำงานเมื่อเรียนจบแล้ว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 สานต่อธุรกิจของครอบครัวให้มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
กลุ่มที่ 2 การริ่เริ่มการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง หรือการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
กลุ่มที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการในองค์การทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เช่น นักพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ นักวิชาการ/นักวิจัยธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานโครงการธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฯลฯ

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุงปี 2565

รายละเอียดแผนการศึกษา < Click >

รายละเอียดการเข้าเรียน/คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญา
3) กรณีเป็นต่างชาติ ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ/หรือที่คณะวิชาและ/หรือที่หลักสูตรกำหนด
4) เป็นผู้ประพฤติดี

- ทุนการศึกษา -

- ค่าเล่าเรียน -

© สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) เบอร์โทรศัพท์ 083 851478 ต่อ 415

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder